Copyright Statement

Loopbaanpolis Community Copyright Statement 2019 

Je wordt er hierbij uitdrukkelijk op gewezen dat op het gebruik van de websites van De Loopbaanpolis Community tevens de Algemene Voorwaarden Abonnementen, Diensten en Registraties van toepassing zijn. 

Rechten van De Loopbaanpolis Community en rechten van derden 

1) Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende leurencombinaties, domeinnamen) van deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. Door het gebruik van deze website verkrijgt de gebruiker op geen enkele wijze enige dergelijk recht. 

2) Alle rechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij De Loopbaanpolis Community, dan wel bij de betreffende rechthebbenden. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Loopbaanpolis Community dan wel de rechthebbenden niet toegestaan om (eventueel: delen van) deze website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren. Hieronder wordt mede, maar niet limitatief begrepen: scannen, in meervoud printen, kopiëren, opnemen, op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, verhuren, archiveren, rubriceren of indexeren, uitlenen, embedden, opnemen in een frame of op andere wijze aan derden beschikking stellen, publiekelijk voordragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook. 

3) Alle informatie met betrekking tot koersen van aandelen, effecten, grondstoffen, valuta en andere beleggingen en intellectuele eigendomsrechten daarop die op de websites en in de media van De Loopbaanpolis Community zijn opgenomen behoren toe aan De Loopbaanpolis Community, dan wel aan haar licentiegevers. 

4) In de Websites worden verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van De Loopbaanpolis Community en met haar verbonden maatschappijen, als merken van derden die De Loopbaanpolis Community op grond van een met die partij gesloten overeenkomst mag gebruiken. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarop. 

5) De inhoud van de database van De Loopbaanpolis Community wordt beschermd door het sui generis recht, dat de producent toestaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van de inhoud te verbieden. 

Overname artikelen, afbeeldingen, overige content 

6) Met betrekking tot het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van De Loopbaanpolis Community door media met een nieuwsfunctie als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet behoudt De Loopbaanpolis Community zich alle auteursrechten uitdrukkelijk voor en daarvoor is derhalve voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van De Loopbaanpolis Community. 

7) Van een klein gedeelte van de inhoud of van enkele afbeeldingen van de Websites mogen door ondernemingen en instellingen fotokopieën worden gemaakt, mits hiervoor een betalingsregeling is getroffen met Stichting Reprorecht (). Het gebruik van artikelen in papieren knipselkranten is toegestaan mits hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van, en een betalingsregeling is getroffen met De Loopbaanpolis Community. 

8) Deeplinking of het op een andere manier verwijzen naar artikelen of diensten van De Loopbaanpolis Community (bijvoorbeeld in social media) is slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat alleen de titel van het artikel op de website wordt weergegeven. Gebruik van de RSS-feeds die door De Loopbaanpolis Community op de Websites worden aangeboden is wel bij voorbaat toegestaan. 

9) Toestemming voor overig papieren en/of digitaal hergebruik dient vooraf schriftelijk bij De Loopbaanpolis Community te worden verkregen. Een licentie zal altijd zijn beperkt tot bepaalde soorten gebruik en De Loopbaanpolis Community zal hiervoor een vergoeding vragen. Voor meer informatie, de voorwaarden en toestemming voor hergebruik, kunt u contact met ons opnemen op klantenservice@loopbaanpolis.com. Voor eenmalig hergebruik, zowel op papier als digitaal, wordt €100,- in rekening gebracht.

10) Indien u op verdergaande wijze gebruik wilt maken van de redactionele onderdelen van de websites of media van De Loopbaanpolis Community, kunt u De Loopbaanpolis Community verzoeken om een licentie tot verdergaand gebruik daarvan. De Loopbaanpolis Community is gerechtigd voorwaarden en beperkingen aan dergelijke licenties te stellen. 

Aansprakelijkheid 

11 )Indien blijkt dat je de intellectuele eigendomsrechten van De Loopbaanpolis Community schendt of hebt geschonden, dan dien je alle schade die De Loopbaanpolis Community als gevolg daarvan heeft geleden aan De Loopbaanpolis Community te vergoeden. Deze schade wordt geacht tenminste gelijk te zijn aan de vergoeding die De Loopbaanpolis Community bedingt van partijen met wie zij een licentieovereenkomst sluit, over de periode van het onrechtmatige gebruik, te vermeerderen met alle door De Loopbaanpolis Community gemaakte kosten, inclusief volledige juridische kosten. 

12) Voor zover het bepaalde betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten van aan De Loopbaanpolis Community en/of aan De Loopbaanpolis Community gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen dan wel haar leveranciers zijn deze bepalingen en bedingen aan te merken als derdebedingen als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek, waarop door die partijen rechtstreeks een beroep kan worden gedaan uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden. 

© DeLoopbaanpolisCommunity Juli 2019. Alle rechten voorbehouden. 

Loopt jouw carrière eigenlijk wel zoals je wilt?

Ontwikkel je je nog voldoende in je huidige baan

Uit je functie gegroeid? Wat nu?

Wil jij weten hoe je een succesvol cv maakt?

Wordt jouw LinkedIn profiel niet goed gevonden door recruiters?

Zou je weleens met iemand willen sparren over je loopbaan?