Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Loopbaanpolis Community (Abonnementen, Diensten en Registraties) 

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit vier (4) delen en een (1) bijlage:

DEEL I : Algemene bepalingen

DEEL II : Aanvullende bepalingen voor consumenten 

DEEL III : Aanvullende bepalingen voor zakelijke abonnees

DEEL IV: Levering van producten

BIJLAGE I: Abonnementsvormen 

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Abonnementsvormen 

Alle door De Loopbaanpolis Community gehanteerde abonnementsvormen zijn nader gespecificeerd in Bijlage 1. 

Artikel 2. Definities. 

Aanbieding Elk aanbod ten aanzien van een Abonnementovereenkomst dat De Loopbaanpolis Community doet door middel van publicatie in de Websites; 

Abonnee of Member De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie De Loopbaanpolis Community een Abonnementovereenkomst sluit, aan wie De Loopbaanpolis Community een Dienst levert of met wie De Loopbaanpolis Community in een andere rechtsverhouding staat; 

Abonnementovereenkomst Iedere overeenkomst tussen De Loopbaanpolis Community en een Abonnee die de Abonnee (of diens werknemers) het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de contractsduur het overeengekomen abonnement (als gespecificeerd in artikel 1) te ontvangen. Hieronder vallen – afhankelijk van de Abonnementovereenkomst – ook de Dienst(en) die De Loopbaanpolis Community aanbiedt; 

Algemene Voorwaarden De onderhavige Algemene Voorwaarden voor Abonnementen, Diensten en Registraties; 

Dienst Alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die De Loopbaanpolis Community aanbiedt die al dan niet onderdeel uitmaken van een Abonnementovereenkomst zoals onder meer doch niet beperkt tot de Websites van De Loopbaanpolis Community inclusief de mobiele versies daarvan en de eventueel daarin vervatte webwinkels, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals o.a. RSS-feeds) en archieven, alsmede alle abonnementen die De Loopbaanpolis Community aanbiedt; 

De Loopbaanpolis Community  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Loopbaanpolis B.V., alsmede haar dochter- en/of zuster vennootschappen;  

Gebruiker De natuurlijke persoon die uitsluitend gerechtigd is tot het strikt persoonlijk gebruik van het door de Abonnee aan hem toegewezen Gebruikersaccount; 

Gebruikersaccount De toegangssleutel tot een Dienst, bestaande uit een gebruikersnaam of e-mailadres en een wachtwoord, die door de Abonnee mag worden toegewezen exclusief aan één vaste Gebruiker; 

Media Alle door De Loopbaanpolis Community uitgegeven of uit te geven media, zoals o.a. de Websites, mobiele applicaties, RSS-feeds en andere digitale formaten waarin De Loopbaanpolis Community informatie uitbrengt; 

Mijn Loopbaanpolis                 Het afgeschermde gedeelte van de Websites; 

Mijn Loopbaanpolis Community                      Het afgeschermde gedeelte van de Websites; 

Offerte Een persoonlijk aanbod dat door De Loopbaanpolis Community specifiek aan een individuele Abonnee of Afnemer wordt gedaan; 

Website(s) De website(s) beheerd door De Loopbaanpolis Community of haar dochter- of zustervennootschappen. 

Artikel 3. Algemeen 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, op alle Abonnementovereenkomsten en op elk gebruik van de Diensten van De Loopbaanpolis Community. 
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie in enige door De Loopbaanpolis Community gexploiteerde Websites. 
 3. In aanvulling op DEEL I van deze Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de Abonnee, tevens DEEL II of DEEL III van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. DEEL I is slechts gedeeltelijk van toepassing op DEEL IV, zoals in DEEL IV is aangegeven. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Abonnementovereenkomst, prevaleert de Abonnementovereenkomst. 
 4. Door het aangaan van de Abonnementovereenkomst en/of de Diensten te gebruiken verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 
 5. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Abonnee zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Abonnementovereenkomst, het gebruik van de Diensten en de verhouding tussen De Loopbaanpolis Community en Abonnee.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Loopbaanpolis Community is de Abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Abonnementovereenkomst of uit het gebruik van de Diensten aan derden over te dragen. 
 7. De Loopbaanpolis Community behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Loopbaanpolis Community zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Websites. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking. 

Artikel 4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

 1. Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Websites en de Diensten rusten rechten van intellectuele en/of industriële eigendom. Door het aangaan van een Abonnementovereenkomst of het gebruik van de Diensten verkrijgt Abonnee op geen enkele wijze enig dergelijk recht. Abonnee erkent dit ook. 
 2. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Loopbaanpolis Community niet toegestaan om (delen van) de Websites openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend wordt verstaan: printen, kopieren, scannen, of op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, archiveren, indexeren en/of rubriceren, verhuren, uit lenen, te sublicentiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, publiekelijk voor dragen, te embeddening of framen(op welke wijze dan ook), of uit (delen van) de Websites met behulp van geautomatiseerde middelen (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend: crawlen, spideren, phishen en/of hacken) systematisch informatie te vergaren. 
 3. Met betrekking tot het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van De Loopbaanpolis Community door media met een nieuwsfunctie als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet behoudt De Loopbaanpolis Community zich alle auteursrechten uitdrukkelijk voor en daarvoor is derhalve voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van De Loopbaanpolis Community. 
 4. Van een klein gedeelte van de inhoud of van enkele afbeeldingen van de Websites mogen door ondernemingen en instellingen fotokopieen worden gemaakt, mits hiervoor voorafgaand een betalingsregeling is getroffen met Stichting Reprorecht (<www.reprorecht.nl>). Het gebruik van artikelen in papieren knipselkranten is toegestaan mits hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van, en een betalingsregeling is getroffen met De Loopbaanpolis Community. Toestemming voor overig papieren hergebruik en voor digitale reproducties en/of digitaal hergebruik dient vooraf schriftelijk bij De Loopbaanpolis Community te worden verkregen. Een licentie zal altijd zijn beperkt tot bepaalde soorten van gebruik en De Loopbaanpolis Community zal hiervoor een vergoeding vragen. 
 5. Het incidenteel (deep) linken of het op een andere manier verwijzen naar onze artikelen of Diensten (bijvoorbeeld in social media) is slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat alleen de titel van het artikel op de website van de Abonnee wordt weergegeven. Gebruik van de RSS-feeds die door De Loopbaanpolis Community op de Websites worden aangeboden is wel bij voorbaat toegestaan. (Deep)linken naar (delen van) de Websites op een structurele basis is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijk verkregen licentie van De Loopbaanpolis Community, tegen betaling van een passende licentievergoeding. 
 6. In de Websites worden verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van De Loopbaanpolis Community en met haar in een concern verbonden maatschappijen, als merken van derden die De Loopbaanpolis Community op grond van een met die partij gesloten overeenkomst mag gebruiken. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarop. 
 7. Abonnee garandeert De Loopbaanpolis Community dat zij geen intellectuele en/of industriele eigendomsrechten van De Loopbaanpolis Community zal schenden. Abonnee is volledig aansprakelijk voor alle schade die De Loopbaanpolis Community daardoor of in verband daarmee zal lijden en vrijwaart De Loopbaanpolis Community voor alle schade die derden lijden door enig inbreukmakend handelen door Abonnee. De door De Loopbaanpolis Community geleden schade wordt geacht tenminste gelijk te zijn aan de licentievergoeding die De Loopbaanpolis Community bedingt of kan bedingen van een partij met wie zij een licentieovereenkomst sluit met betrekking tot het bedoelde gebruik, over de periode van het onrechtmatige gebruik, te vermeerderen met alle door De Loopbaanpolis Community gemaakte kosten, inclusief de volledige juridische kosten. 
 8. Voor zover het bepaalde in dit artikel betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals leveranciers van De Loopbaanpolis Community of adverteerders zijn de bepalingen en bedingen van dit artikel aan te merken als derdenbedingen als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5. Beleggingsinformatie 

 1. 1. nvt. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 1. De Loopbaanpolis Community streeft ernaar dat de informatie in de Websites actueel, volledig en feitelijk juist is. Abonnee accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uit te sluiten zijn. De Loopbaanpolis Community is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door Abonnee wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Loopbaanpolis Community. Elk gebruik door de Abonnee van deze informatie blijft derhalve volledig voor rekening en risico van de Abonnee. 
 2. De Loopbaanpolis Community is niet aansprakelijk voor informatie op Websites van derden die op enigerlei wijze met de Websites zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags. De Loopbaanpolis Community kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door Abonnee is of wordt geleden door of in verband met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie, op welke wijze ook. De Loopbaanpolis Community is evenmin aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden die op enigerlei wijze via de Websites worden aangeboden, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot beurskoersen. De Loopbaanpolis Community is niet aansprakelijk voor uitingen of adviezen opgenomen in de Websites en afkomstig van derden, inclusief maar niet beperkt tot advertenties en overige (commerciële) uitingen opgenomen in de Websites van De Loopbaanpolis Community 
 3. De Loopbaanpolis Community zal zich inspannen om vertraagde levering of vertraagde vernieuwing van de Websites, welke niet (mede) te wijten is aan overmacht, te voorkomen en indien deze zich toch voordoen, deze zo spoedig mogelijk te verhelpen. 
 4. Schade dient na het ontstaan daarvan onverwijld door de Abonnee aan De Loopbaanpolis Community te worden gemeld, zodat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (doen) verrichten. Indien Abonnee zich niet aan het bepaalde in de Abonnementovereenkomst houdt, komen latere uitbreidingen van de schade, daaronder mede begrepen kosten te voorkoming, beperking en vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade die niet uiterlijk binnen vier (4) weken na ontdekking daarvan schriftelijk door Abonnee aan De Loopbaanpolis Community is gemeld, zal niet worden vergoed. 

Artikel 7. Overmacht 

 1. De Loopbaanpolis Community is niet aansprakelijk voor door Abonnee geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Voorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin De Loopbaanpolis Community niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van Ip- of andere transits, hotspots, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van De Loopbaanpolis Community en werkstakingen of andere acties door het personeel van De Loopbaanpolis Community, haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen. 
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Abonnementovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van De Loopbaanpolis Community te kunnen eisen. 
 3. Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Abonnementovereenkomst (of voor zover van toepassing: de Diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

Artikel 8. Aanbiedingen en abonnementstarieven 

 1. Alle Aanbiedingen van De Loopbaanpolis Community die gericht zijn op een specifiek persoon of specifieke onderneming zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en alleen geldig gedurende de in de Aanbieding vermelde termijn. Indien niet expliciet een termijn is genoemd, is een Aanbieding geldig gedurende 14 dagen. 
 2. Tenzij anders vermeld door De Loopbaanpolis Community, kan van Aanbiedingen slechts gebruik worden gemaakt indien de Abonnee gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan zijn aanvaarding van deze Aanbieding geen Abonnee was. 
 3. De Loopbaanpolis Community is gerechtigd om de abonnementstarieven jaarlijks eenzijdig aan te passen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen abonnementstariefverhoging zal uiterlijk één kalendermaand voor het inwerkingtreden daarvan op de Websites worden gepubliceerd en geldt alleen voor nieuwe Abonnementovereenkomsten of verlenging van Abonnementovereenkomsten.
 4. De tarieven vermeld in Aanbiedingen gelden niet voor reeds lopende of te verlengen Abonnementovereenkomsten, tenzij De Loopbaanpolis Community in de Aanbieding uitdrukkelijk anders heeft vermeld.  

Artikel 9. Aanvang overeenkomst

 1. De Abonnementovereenkomst komt schriftelijk, telefonisch dan wel digitaal tot stand, zodra De Loopbaanpolis Community de Abonnementovereenkomst schriftelijk of per e-mail aan de Abonnee heeft bevestigd. In de bevestiging wordt de Abonnee onder meer gewezen op het abonnementstarief, de duur van de Abonnementovereenkomst, de mogelijkheid tot het inwinnen van informatie over de looptijd van het abonnement en het indienen van klachten. De Abonnementovereenkomst vangt aan op de overeengekomen startdatum. De Loopbaanpolis Community is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het aangaan van een Abonnementovereenkomst te weigeren. 
 2. De levering van Diensten die slechts toegankelijk zijn voor hen die een Abonnementovereenkomst met De Loopbaanpolis Community gesloten hebben, vangen aan op hetzelfde tijdstip als de Abonnementovereenkomst. De levering van Diensten die geen onderdeel uitmaken van een Abonnementovereenkomst, vangen aan op het moment dat de levering mogelijk is. 

Artikel 10. Betaling 

 1. Betaling geschiedt vooraf, binnen 14 dagen na factuurdatum en op de wijze die is aangegeven in de Aanbieding. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door De Loopbaanpolis Community, zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de Abonnee heeft gekozen. 
 2. Betalingen van facturen zullen in de eerste plaats in mindering komen op de eventueel verschuldigde gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente, waarbij bovendien de betaling altijd zal strekken tot de voldoening van de oudste openstaande schuld, ongeacht de volgorde of rangorde die de Abonnee in of bij zijn betaling aangeeft. 

Artikel 11. Adres gegevens 

 1. De Abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Loopbaanpolis Community aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Abonnementovereenkomst, tijdig aan De Loopbaanpolis Community worden verstrekt. 
 2. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de Abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de Abonnee. 
 3. Adreswijzigingen dienen uiterlijk tien werkdagen voordat de wijziging intreedt te worden doorgegeven aan de abonnementenadministratie van De Loopbaanpolis Community. 
 4. De Loopbaanpolis Community mag er van uitgaan dat het verstrekte factuuradres correct is, totdat de Abonnee schriftelijk een nieuw adres heeft meegedeeld. 

Artikel 12. Diensten 

 1. Abonnee is verantwoordelijk voor de aanschaf en beheer van apparatuur, verbindingen en programmatuur ter ontvangst en gebruik van Diensten (zoals computers, internetverbinding, tablets) en zijn zich ervan bewust dat De Loopbaanpolis Community ten dele afhankelijk is van de fabrikanten en ontwikkelaars van die apparatuur en programmatuur. Indien een fabrikant of ontwikkelaar zijn voorwaarden, richtlijnen of exploitatiemogelijkheden voor een bepaald medium ingrijpend wijzigt, of de apparatuur dan wel programmatuur ingrijpend wijzigt, zal De Loopbaanpolis Community zich inspannen de levering van Diensten zoveel mogelijk te continueren. Indien dit echter redelijkerwijs niet mogelijk is, of de kosten daarmee ingrijpend verhoogd worden, kan de Abonnementovereenkomst enkel ten aanzien van de Dienst(en) die hierdoor geraakt word(t)(e)n, door beide partijen slechts gedeeltelijk worden beëindigd onder instandhouding van de overige Diensten uit de Abonnementovereenkomst. De beëindiging heeft geen terugwerkende kracht en De Loopbaanpolis Community is wegens deze beëindiging geen schadevergoeding verschuldigd. 
 2. Voor het gebruik van Diensten kunnen bepaalde verbindingen, zoals data- of internetverbindingen, vereist zijn. Abonnee dient zelf zorg te dragen voor een werkende verbinding en draagt zelf de kosten daarvan. 
 3. De Loopbaanpolis Community verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, onafgebroken of ongehinderde toegang tot de Diensten, noch enige andere garantie die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen. 
 4. De Loopbaanpolis Community zal de Diensten met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan apparatuur of programmatuur van de Abonnee. De Loopbaanpolis Community is voor dergelijke schade niet aansprakelijk. 
 5. De Abonnee of de Afnemer dient zich te onthouden van elk gebruik van de Diensten dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van De Loopbaanpolis Community, de tot de De Loopbaanpolis Community behorende ondernemingen, leveranciers, serviceproviders of andere gebruikers van de Diensten. In het bijzonder zal de Abonnee de Diensten niet gebruiken op een manier die de Diensten en alle daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen, of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van de Diensten op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden. 
 6. De Loopbaanpolis Community behoudt zich het recht voor om haar Diensten op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaalde functies of functionaliteiten, rubrieken, diensten en/of leveranciers toe te voegen of te verwijderen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen. 
 7. De Loopbaanpolis Community is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan en veranderingen aan te brengen in de wijze van gebruik van en de toegang tot de Diensten, waaronder mede begrepen procedurele en/of technische wijzigingen en/of wijzigingen in de levering evenals in de inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van de Diensten. 
 8. De Loopbaanpolis Community is gerechtigd om de Abonnee met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de toegang tot Diensten te ontzeggen, indien en zodra zij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Abonnee de Diensten gebruikt op een wijze die in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, de wet of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 
 9. Een Gebruikersaccount mag door de Abonnee worden toegewezen aan één Gebruiker voor strikt persoonlijk gebruik. Het gebruikersaccount mag niet worden gedeeld met en/of worden overgedragen aan een derde. De Abonnee blijft jegens De Loopbaanpolis Community te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik door de Gebruiker van een Gebruikersaccount. 

Artikel 14. Privacy 

De Loopbaanpolis Community zal persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. Abonnee verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord. 

Artikel 15. Vertrouwelijke gegevens 

Alle informatie en gegevens die tussen De Loopbaanpolis Community en Abonnee worden uitgewisseld of waarvan Abonnee anderszins kennis neemt, met inbegrip van overeengekomen tarieven en kortingen daarop, voorbereidende materialen, (innovatie)ontwikkelingen, bedrijfsgegevens, documentatie, formats, concepten, ontwerpen, beeldmaterialen, verkoopgegevens, know-how, software, cijfers, strategie-, marketing en promotieplannen, en overige gegevens daaraan gerelateerd van vertrouwelijke aard, dan wel waarvan Abonnee de vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te kennen, zullen door Abonnee als vertrouwelijk worden behandeld. Abonnee verbindt zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Loopbaanpolis Community aan derde(n) kenbaar te maken. 

Artikel 16. Forum & rechtskeuze 

Op elke Abonnementovereenkomst tussen De Loopbaanpolis Community en de Abonnee en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de Abonnementovereenkomst of de levering van Diensten worden in eerste instantie uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht anders voorschrijft. 

Identiteit De Loopbaanpolis Community 

De Loopbaanpolispolis B.V.  

Postbus 59585, 1040 LB Amsterdam

Contact Klantenservice 

Postbus 59585, 1040 LB Amsterdam

De klantenservice is via de Website bereikbaar, zie voor openingstijden de Website

E-mailadres : klantenservice@Loopbaanpolispolis.com 

DEEL II: AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN 

Onder ‘consument’ wordt hier verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of een beroep. 

In aanvulling op DEEL I gelden voor consumenten de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. De Abonnementovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen termijn, doch minimaal voor een (1) jaar. Wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van meer dan één (1) jaar, dan heeft Abonnee na één (1) jaar de bevoegdheid om de Abonnementovereenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Een Abonnementovereenkomst wordt bij het bereiken van de expiratiedatum daarvan stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tegen het op dat moment geldende abonnementstarief. De Abonnee kan de verlengde Abonnementovereenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. 
 2. Voor een verlengde Abonnementovereenkomst factureert De Loopbaanpolis Community vooraf en op basis van de duur van de initiële overeenkomst, tegen het ten tijde van de verlenging geldende abonnementstarief. 
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk, per e-mail, telefonisch, of op dezelfde wijze als waarop de Abonnementovereenkomst tot stand is gekomen. Wordt een verlengde Abonnementovereenkomst opgezegd dan restitueert De Loopbaanpolis Community het eventueel door Abonnee teveel betaalde. De Loopbaanpolis Community rekent dan het abonnementstarief dat geldt voor de periode waarvoor de (eventueel verlengde) Abonnementovereenkomst heeft bestaan. De Loopbaanpolis Community verrekent dit met het te restitueren bedrag. 
 4. In geval een van beide partijen de verplichtingen uit de Abonnementovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de andere partij, na ingebrekestelling en onder verlening van een redelijke termijn voor nakoming, gerechtigd de Abonnementovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. 
 5. Komt de Abonnee te overlijden, dan wordt de Abonnementovereenkomst geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon schriftelijk aan De Loopbaanpolis Community is medegedeeld. Restitutie van het abonnementstarief voor de op het moment van de genoemde melding niet verstreken abonnementsperiode, vindt alleen plaats indien sprake is van een bedrag van meer dan € 15,-. 
 6. Indien De Loopbaanpolis Community in de Aanbieding heeft vermeld dat er sprake is van een proefabonnement, dan eindigt de Abonnementovereenkomst bij het verstrijken van de overeengekomen termijn van rechtswege. 
 7. Indien de Abonnee in verzuim is, is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen vertragingsrente verschuldigd aan De Loopbaanpolis Community ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. 
 8. De door De Loopbaanpolis Community vermelde abonnementstarieven zijn inclusief BTW. 
 9. Het recht om gebruik te maken van de Diensten, zoals geboden onder verschillende Abonnementovereenkomsten, en gebruik te maken van de aldaar opgenomen informatie is persoonlijk gebonden aan Abonnee en mag niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, danwel met derden gedeeld worden. Indien Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet terugvorderbare boete van € 250, onverminderd het recht van De Loopbaanpolis Community volledige schadeloosstelling te eisen. 

DEEL III: AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR ZAKELIJKE ABONNEES 

In aanvulling op DEEL I gelden voor Abonnees die handelen in de uitoefening van een bedrijf of een beroep de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. Waar in DEEL III wordt gesproken van ‘Gebruiker’ wordt daarmee bedoeld: de natuurlijke persoon die – al dan niet in dienst van Abonnee – als medewerker of werknemer van Abonnee door Abonnee geautoriseerd is gebruik te maken van de Abonnementovereenkomst en indien van toepassing van een Gebruikersaccount. 
 2. Indien in een Aanbieding niet uitdrukkelijk een andere termijn is bepaald geldt de Abonnementovereenkomst voor de duur van twee (2) jaar, waarna de Abonnementovereenkomst telkens stilzwijgend zal worden verlengd met één (1) jaar. De Abonnementovereenkomst kan telkens drie (3) maanden voor het eind van de lopende periode schriftelijk worden opgezegd middels aangetekende briefpost, maar kan niet tussentijds worden opgezegd. 
 3. Indien de Abonnee in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de Abonnementovereenkomst, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van Abonnee en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan De Loopbaanpolis Community ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2 procent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. 
 4. De Loopbaanpolis Community is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Abonnee of de Afnemer, ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis, uit de Abonnementovereenkomst waaronder uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van dergelijke schade, de redelijke kosten ter vaststelling van dergelijke schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De aansprakelijkheid van De Loopbaanpolis Community is beperkt tot het brutobedrag van de meest recente door Abonnee onder de Abonnementovereenkomst betaalde factuur. De Loopbaanpolis Community is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, gemiste beleggingskansen, beleggingsverliezen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill in het bedrijf, claims door derden en vermogensschade niet zijnde zaakschade of lichamelijk letsel. 
 5. De door De Loopbaanpolis Community vermelde abonnementstarieven zijn exclusief BTW. 
 6. De Loopbaanpolis Community kan de Abonnementovereenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
 7. Onverminderd de bevoegdheden die De Loopbaanpolis Community op grond van de wet toekomen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn is De Loopbaanpolis Community gerechtigd een Abonnementovereenkomst of de levering van Diensten met onmiddellijke ingang, en onverminderd het recht om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en / of schadevergoeding te vorderen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
  1. Abonnee, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar verplichtingen uit de Abonnementovereenkomst niet nakomt; 
  2. Abonnee onder curatele wordt gesteld; 
  3. Abonnee faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden; 
  4. Een wijziging van omstandigheden zich voordoet die instandhouding van de Abonnementovereenkomst niet meer rechtvaardigt; of 
  5. Indien de relatie en/of de Abonnementovereenkomst tussen De Loopbaanpolis Community en Abonnee wordt beëindigd, om welke reden of op welke grond dan ook, zijn alle vorderingen van De Loopbaanpolis Community op Abonnee onmiddellijk opeisbaar en zal Abonnee omgaand alle openstaande vorderingen betalen aan De Loopbaanpolis Community, waarvoor zij bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld. 
 8. Bij beëindiging van de Abonnementovereenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, blijven alle bepalingen uit de Algemene Voorwaarden inzake de geheimhouding en intellectuele en industriële eigendom in stand. 
 9. Abonnee doet afstand van alle rechten op opzegging en ontbinding van de Abonnementovereenkomst, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 10. Indien een Abonnementovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van verbintenissen die voortvloeien uit de Abonnementovereenkomst. 
 11. Het recht om gebruik te maken van de Diensten, zoals geboden onder verschillende Abonnementovereenkomsten, en gebruik te maken van de aldaar opgenomen informatie is voorbehouden aan en beperkt tot het aantal overeengekomen Gebruikers en kan niet aan derden of andere medewerkers of werknemers van Abonnee worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Abonnee garandeert De Loopbaanpolis Community dat geen andere medewerkers of werknemers van Abonnee anders dan de Gebruikers de Diensten zoals overeengekomen onder de Abonnementovereenkomst zullen gebruiken of beschikken over het Gebruikersaccount of via het Gebruikersaccount toegang tot de Diensten zullen hebben. Inlogaccounts zijn strikt persoonlijk en dienen op naam te staan van de Gebruiker, waarbij de inlognaam gelijk dient te zijn aan het zakelijk e-mailadres van de Gebruiker. Gebruikersaccounts mogen dus niet op algemene e-mailadressen staan, zoals bijvoorbeeld afdelings-e-mailadressen. Wil een afdeling integraal toegang tot één of meer van de diensten, dan is dit niet mogelijk met één gebruikersaccount, maar dient u hiervoor een licentie af te sluiten waarbij voor iedere medewerker een Gebruikersaccount wordt verstrekt. De toegangsgegevens tot een Gebruikersaccount mogen niet worden gedeeld met anderen, alleen de Gebruiker zelf mag de toegangsgegevens gebruiken om toegang te krijgen tot de diensten. 
 12. Abonnee zal afdoende maatregelen treffen om ongeautoriseerd gebruik door de Gebruiker(s) te voorkomen. Indien Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet terugvorderbare boete van €5.000, onverminderd het recht van De Loopbaanpolis Community volledige schadeloosstelling te eisen. Indien Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde, is De Loopbaanpolis Community gerechtigd om haar verplichtingen uit de Abonnementovereenkomst zonder nadere aankondiging op te schorten. Abonnee mag uitsluitend na voorafgaande en schriftelijke toestemming van De Loopbaanpolis Community een Gebruikersaccount toewijzen aan een andere Gebruiker, welke toestemming De Loopbaanpolis Community op redelijke gronden niet aan Abonnee zal onthouden.
 13. Indien Abonnee gebruik maakt van corporate inloggen zal De Loopbaanpolis Community voor elke gebruiker een persoonlijk account aanmaken om gebruik te kunnen maken van de Diensten. Abonnee verstrekt hiertoe aan De Loopbaanpolis Community de voornaam, achternaam, e-mailadres van de Gebruiker. 
 14. Abonnee kan inzage krijgen in geaggregeerde gebruiksgegevens van Diensten, waaronder met name het aantal pageviews per maand en het aantal bezoeken van een Gebruiker. Abonnee garandeert dat zij Gebruiker informeert over het verstrekken van deze gegevens door De Loopbaanpolis Community aan Abonnee en vrijwaart De Loopbaanpolis Community voor aanspraken van Gebruikers ter zake. De Loopbaanpolis Community zal geen gegevens verstrekken aan Abonnee die inzicht geven in de door de Gebruiker geraadpleegde inhoud noch in de specifieke momenten dat een gebruiker de diensten heeft gebruikt. 
 15. Abonnee stemt er namens Gebruikers mee in dat De Loopbaanpolis Community servicemails (niet zijnde commerciële berichtgeving) stuurt aan Gebruiker ten behoeve van het activeren van gebruiker en het verhogen van het engagement van de Gebruiker. 
 16. Indien het aantal Gebruikers gedurende de Abonnementovereenkomst toeneemt worden de Abonnementovereenkomst en de vergoeding met het aantal ‘nieuwe gebruikers’ verhoogd. 
 17. Partijen zullen eventuele vorderingen die zij op elkaar hebben vanwege de geautomatiseerde boekhouding van De Loopbaanpolis Community niet met elkaar verrekenen. 

DEEL IV: LEVERING VAN PRODUCTEN 

Onder ‘Product’ wordt hier verstaan: de stoffelijke zaak, niet zijnde een abonnement op de website of onderwerp van een Abonnementovereenkomst, die De Loopbaanpolis Community in het kader van een koopovereenkomst (hierna: ‘Koopovereenkomst’) levert aan een afnemer (hierna: ‘Afnemer’). 

Voor de levering van Producten in het kader van een Koopovereenkomst gelden de volgende bepalingen:

Artikel 1. Toepasselijkheid 

 1. DEEL IV is van toepassing op zowel de zakelijke Afnemer als op de consument-Afnemer. 
 2. Daarnaast zijn van DEEL I enkel de artikelen 2, 3.4-3.7, 4.7, 7, 14 en 16 van overeenkomstige toepassing. Voor de Afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is tevens artikel 4 van DEEL III van overeenkomstige toepassing. 
 3. Deel IV van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen inzake Koopovereenkomsten en op alle Koopovereenkomsten (die al dan niet een overeenkomst op afstand als bedoeld in art. 7:46a Burgerlijk Wetboek inhouden) tussen De Loopbaanpolis Community en een Afnemer. 

Artikel 2. Het aanbod, prijzen en betaling 

 1. Indien het aanbod van een product een afwijkende of beperkte geldigheidsduur heeft of onder aanvullende Voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. De Loopbaanpolis Community is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen met dien verstande dat De Loopbaanpolis Community niet gerechtigd is de prijs van een Product te wijzigen na totstandkoming van een Koopovereenkomst. 
 3. De door de Afnemer verschuldigde prijs dient ten tijde van de koop te worden voldaan, tenzij in de Koopovereenkomst anders overeengekomen is. Indien Afnemer de verschuldigde prijs niet, niet-tijdig of niet volledig voldaan heeft, is hij vanaf het moment dat de volledige prijs voldaan diende te zijn, direct in verzuim, waarbij de zakelijke afnemer daardoor direct de door De Loopbaanpolis Community werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd is 

Artikel 3. Herroeping 

 1. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de Producten door of namens de Afnemer heeft de Afnemer het recht de Koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, onder retournering van de Producten. De kosten voor het terugzenden van het Product komen voor rekening van Afnemer. De Loopbaanpolis Community zal de door Afnemer betaalde prijs zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen terugbetalen aan Afnemer. 
 2. Afnemer is verplicht tijdens deze termijn alle zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van het Product en de verpakking. Het is Afnemer toegestaan de verpakking te openen voor zover nodig om het product te kunnen beoordelen. 
 3. Indien de Afnemer het product op basis van dit artikel retourneert zal hij het product met alle bijgeleverde accessoires en materialen en voor zover redelijkerwijs mogelijk in de originele staat retourneren. 
 4. Dit herroepingsrecht en het overige in dit artikel bepaalde geldt niet voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer, Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, snel kunnen bederven of verouderen, audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Afnemer de verzegeling verbroken heeft. 
 5. Ten aanzien van de Afnemer die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep vindt artikel 4 van DEEL III voorrang boven het in dit artikel bepaalde. 

Artikel 4. Garantie en conformiteit 

 1. De Loopbaanpolis Community garandeert dat de Producten gedurende één jaar voldoen aan de Koopovereenkomst (tenzij de aard van het Product zich daartegen verzet), de bij het Product vermelde specificaties, en aan de eisen die men redelijkerwijs en bij normaal gebruik aan dergelijke Producten kan stellen. 
 2. De door De Loopbaanpolis Community aangeboden garantieregeling laat de overige rechten en vorderingen die de Afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van De Loopbaanpolis Community jegens De Loopbaanpolis Community kan doen gelden op grond van de wet in stand. 
 3. De Afnemer kan zich niet meer op de in dit artikel gestelde en bedoelde rechten beroepen indien hij De Loopbaanpolis Community niet binnen bekwame tijd na de ontdekking van de gestelde tekortkoming kennis geeft van de klacht, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na ontdekking van de tekortkoming tijdig is. 

Artikel 5. Levering 

 1. Levering van Producten geschiedt binnen 30 dagen na totstandkoming van de Koopovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Daarvan is sprake indien een langere levertermijn vermeld is bij het aanbod van het product. Indien de levering vertraging ondervindt, of niet geheel kan worden uitgevoerd, wordt de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 2. Indien als gevolg van een vertraging bedoeld in lid 3 de levertermijn die van 30 dagen overschrijdt en geen langere termijn overeengekomen is, is de Afnemer gerechtigd de Koopovereenkomst kosteloos te ontbinden onder onverwijlde terugbetaling door De Loopbaanpolis Community, doch uiterlijk binnen 30 dagen, van het reeds door de Afnemer betaalde.
 3. Tot aan het moment van bezorging is het risico (voor beschadiging en/of vermissing) van het product bij De Loopbaanpolis Community. 

Artikel 6. Derden 

 1. De Loopbaanpolis Community is gerechtigd bij de uitvoering van de Koopovereenkomst gebruik te maken van derden. 
 2. Deze derden kunnen de afhandeling, betaling en/of levering op zich nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor correcte nakoming van De Loopbaanpolis Community jegens Afnemer. 

BIJLAGE 1: ABONNEMENTSVORMEN

De door De Loopbaanpolis Community aangeboden abonnementsvorm(en) kennen de volgende specificaties/diensten: 

1. Kostenloze registratie voor Members met het Free Membership, bestaande uit: 

 1. Gelimiteerde toegang tot de free content van de Website; 
 2. Gebruikmaking van de free content, free tests, free tools en free apps in Mijn Loopbaanpolis en Mijn Community;
 3. Deelname aan forums op de Website.

2. De Loopbaanpolis Community voor Corporate en Premium Members bestaande uit: 

 1. De hierboven onder (1) genoemde diensten voor Members met het Free Membership;
 2. Integrale toegang tot de afgeschermde onderdelen van de Websites, Mijn Loopbaanpolis en Mijn Loopbaanpolis Community;
 3. Gebruikmaking van de afgeschermde Diensten voor Corporate en Premium Members;
 4. Gebruikmaking van de afgeschermde Extra Diensten voor Corporate en Premium Members die door hen of hun Werkgever zijn ingekocht ten behoeve van Corporate en Premium Members;
 5. 12 maanden digitaal webarchief beschikbaar op het afgeschermde gedeelte van de Websites
Loopt jouw carrière eigenlijk wel zoals je wilt?

Ontwikkel je je nog voldoende in je huidige baan

Uit je functie gegroeid? Wat nu?

Wil jij weten hoe je een succesvol cv maakt?

Wordt jouw LinkedIn profiel niet goed gevonden door recruiters?

Zou je weleens met iemand willen sparren over je loopbaan?